Nadchodzi nowy Kodeks Pracy!

Trwają intensywne prace nad projektem dwóch nowych kodeksów pracy – indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawi swe propozycje rządowi do 15 marca 2018r.

Zmiany będą dotyczyły umów o pracę. Te na czas określony będzie można zawrzeć tylko pod pewnymi warunkami, a w razie ich niespełnienia należy podpisać z pracownikiem umowę bezterminową. Wypowiedzenie umowy terminowej będzie wymagało uzasadnienia i przeprowadzenia konsultacji związkowej (jak w przypadku umowy na czas nieokreślony). Wprowadzone zostaną także nowe umowy o pracę - sezonowa, dorywcza i nieetatowa, będą jednak mieć ograniczony zasięg i brak możliwości zastosowania w każdym przypadku.

Pojawią się nowe kategorie zatrudnionych: pracownicy mobilni, twórczy i badawczy. Czas pracy takich pracowników oraz osób zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy będzie mógł wynosić przec. 48 godzin tygodniowo. Firmy będą mogły wyznaczać pracownikom objętym zadaniowym czasem pracy dłuższe przerwy, np. obowiązkową 1-godzinną przerwę obiadową w ciągu dnia. 

Zmianie ulegnie sama definicja nadgodzin. Będzie to praca świadczona nie tylko w godzinach nadliczbowych, ale też wykonywana wyłącznie na wyraźne polecenie pracodawcy. Gdy pracownik zdecyduje się zostać w pracy po godzinach z własnej inicjatywy, zaryzykuje brakiem wynagrodzenia. 

Pensja za godziny ponadwymiarowe, zamiast być automatycznie wypłacana pracownikowi, trafi na prowadzone przez firmę konto powiernicze. Pieniądze z takich kont kierowane byłyby przez pracodawców w szczególnych okolicznościach organizacyjnych, tj. w sytuacji załamania popytu lub w razie negatywnych skutków sezonowości zapotrzebowania na pracę. Wtedy za zgodą związków zawodowych pracodawca mógłby obniżyć wymiar czasu pracy lub zwolnić pracownika z obowiązku jej świadczenia i zacząć mu wypłacać wynagrodzenie ze środków zgromadzonych na jego koncie powierniczym. Środki te mogą być również wypłacane pracownikom w przypadkach ustania stosunku pracy, zgody na skorzystanie z urlopu bezpłatnego albo na obniżenie wymiaru etatu.

Planowana jest konieczność odpracowywania czasu poświęconego na palenie papierosów. Jeśli pracodawca zezwala palącym pracownikom na przerwy, to będzie mógł się domagać, aby ci, którzy z nich korzystają, zostali dłużej w pracy.

Komisja zamierza ujednolicić wymiar urlopu wypoczynkowego. Może zostać więc wprowadzony jeden 26-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Obecne jego zróżnicowanie na 20 i 26 dni wydaje się niezgodne z zasadą równości wobec prawa.

Przedstawiony projekt nowego kodeksu pracy – jeśli zostanie zaakceptowany przez rząd i wprowadzony w życie - przyniesie ostatecznie rewolucję dla firm, ale też przyczyni się do zwiększonej ochrony zatrudnionych.

Źródło: www.kadry.infor.pl /Fot.: Pixabay.com